Oświadczenie Studia Filmowego "Kadr" ws. opinii zawartej w komunikacie MKiDN


Wrzesień / 2019

Odnosząc się do opinii zawartej w komunikacie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowanej w dniu 9 września 2019 r. Studio Filmowe „Kadr” przedstawia następujące informacje:

 1. Opinia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
  "Studia filmowe w swoim dotychczasowym kształcie w ostatnich latach nie realizowały swojego statutowego zadania w tym zakresie.” (tj. w zakresie młodych twórców – przypisek SF Kadr).

  Fakty:
  W okresie od 1 marca 2015 r. do chwili obecnej Studio Filmowym „Kadr”, zgodnie obowiązkiem wynikającym ze statutu, zrealizowało 4 debiuty młodych twórców:
  - „Reakcja łańcuchowa” - debiut fabularny w reżyserii i według scenariusza Jakuba Pączka, rok produkcji 2017 r.;
  - „Rojst” - 5-cio odcinkowy pełnometrażowy serial fabularny; debiut reżyserski i według scenariusza Jana Holoubka, rok produkcji 2018 r.;
  - „Cienie Imperium” – pełnometrażowy debiut dokumentalny w reż. Karola Starnawskiego i według scenariusza Tomasza Grzywaczewskiego oraz Dawida Wildsteina, rok produkcji 2018 r.;
  - „Osiedle Polskich Skrzydeł” – debiut fabularny w reżyserii Michała Wnuka i według scenariusza Michała Wnuka i Kai Wnuk-Krawczyk, film w postprodukcji.

  Ponadto, w 2019 r. został skierowany do produkcji fabularny debiut kolejnego młodego twórcy – Eugeniusza Pankova („T3raz my”).
   
 2. Opinia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
  „Zamiast tego, służyły przede wszystkim realizacji projektów swoich dyrektorów, ograniczając jednocześnie dostęp młodych talentów do środków publicznych.”

  Fakty:
  Od 1 marca 2015 roku dyrektorem Studia Filmowego „Kadr” jest Filip Bajon.
  Filip Bajon NIE ZREALIZOWAŁ w Studio Filmowym „Kadr” ani jednego własnego projektu.
   
 3. Opinia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
  „Studia bowiem utrzymują się z dotacji podmiotowych i celowych MKIDN, do których nie mają dostępu inne podmioty na rynku”

  Fakty:
  Studio Filmowe „Kadr” jest samofinansującą się instytucją kultury – bez dotacji Ministerstwa. Studio inwestuje własne środki w realizowane przez siebie produkcje oraz jest koproducentem wielu innych filmów. Wspomniana w komunikacie kwota 2.350.000 zł, zgodnie z ustaleniami z MKiDN, była dotacją podmiotową przeznaczoną wyłącznie na realizację filmu fabularnego pt „Piłsudski”, pozostałe składowe budżetu projektu to:
  - 5 mln zł przekazane przez MKiDN do PISF, który z przyznaną kwotą własną 1 mln (!) złotych udzielił 6 milionowej dotacji;
  - 6.550.000 mln zł – kwota przeznaczona przez Studio „Kadr” ze środków własnych;
  - 2.400.000 mln zł – kwota przeznaczona na promocję filmu ze środków własnych Studia.
   
 4. Opinia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
  „Studia (…) utrzymują się z dotacji podmiotowych i celowych MKiDN, do których nie mają dostępu inne podmioty na rynku (…)”

  Fakty:
  Pozostałe podmioty, o których mowa w komunikacie MKiDN, otrzymują wsparcie MKiDN za pośrednictwem innych instytucji, takich jak: FINA, NCK, Instytut Adama Mickiewicza, etc.

  Doskonałym przykładem może być prywatna produkcja filmu fabularnego pt. „Legiony” - do tej pory MKiDN nie podało informacji o wysokości środków przekazanych na tę produkcję za pośrednictwem instytucji kultury oraz spółek Skarbu Państwa.
   
 5. Opinia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
  Studia filmowe dokonują ”(…) obrotu prawami do filmów stanowiących dziedzictwo polskiej kinematografii, którymi dysponowały z pominięciem prawa (…)”

  Fakty:
  Wykonując swój statutowy obowiązek dystrybucji i rozpowszechniania filmów, nałożony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Studio Filmowe „Kadr” w ramach prowadzenia swojej zwykłej i bieżącej działalności od chwili powstania udzielało i nadal udziela podmiotom trzecim licencji na korzystanie z filmów wchodzących w skład katalogu Studia. Udzielanie licencji zawsze odbywało się zgodnie z prawem a środki uzyskiwane z obrotu licencjami były przeznaczane na produkcję filmową, zgodnie z założeniem, że Studio Filmowe „Kadr” powinno się samofinansować.


Jednocześnie wskazujemy, że we wrześniu 2018 r. została przeprowadzona w Studiu Filmowym „Kadr” kilkutygodniowa kontrola zlecona przez MKiDN. Kontrola ta zakończyła się wynikiem POZYTYWNYM, której to informacji Ministerstwo do tej pory nie opublikowało.

Chcielibyśmy wyrazić również swoje obawy związane z przebiegającym w dużym pośpiechu procesem łączenia.

Mając na uwadze złożoność procedur związanych z wprowadzaniem zmian w programach unijnych, pytamy o trwałość obecnie realizowanego we współudziale Studia Filmowego „Kadr” programu, tj. „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich Filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa Filmowego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Wszystkie łączone instytucje są partnerami projektu. W razie połączenia wszystkich instytucji, Instytucja Pośrednicząca wszczyna procedurę zmian we wniosku, który otrzymał dotację – jest to proces trwający kilka lub kilkanaście tygodni (ponowna ocena ekspertów, przygotowanie i podpisanie aneksu do umowy). W tym czasie dotychczasowi partnerzy utracą zdolność ciągłości zlecania prac. W związku z powyższym i biorąc pod uwagę bardzo napięty harmonogram prac spowodowany 6 miesięcznym opóźnieniem w jego rozpoczęciu, nie ma możliwości utrzymania obowiązujących terminów, co jest jednoznaczne ze zwrotem środków do instytucji unijnych – mówimy tu o kilkudziesięciu milionach złotych już wydanych.

MKiDN zapewnia o tym, że „wszyscy dotychczasowi pracownicy znajdą zatrudnienie w nowo utworzonej instytucji”.

Do dnia dzisiejszego, tj. 10 września, nie ma żadnej informacji chociażby o projekcie struktury organizacyjnej nowej instytucji - biorąc pod uwagę powielanie stanowisk w łączonych 5 instytucjach, mamy głębokie obawy co do tych zapewnień.

Prócz nieistniejącej wciąż struktury, za zapowiedziami stworzenia „poważnego partnera dla realizatorów wysokobudżetowych produkcji europejskich i amerykańskich” (komunikat MKiDN z dnia 28.12.2018r.) nie idzie strategia rozwoju czy też jakikolwiek plan, który czyniłby te zapowiedzi realnymi.

Studio Filmowe „Kadr”